سوال 6

درمان سنگ کلیه چیست؟

درمان انواع سنگ، در کلیه یا کیسه صفرا، دارویجامع امام رضا علیه السلام است که حمال می خواهد. حمال آن در سنگ کلیه، آب ترب پخته یا آب سداب پخته است. برای سنگ صفرا یا سنا است که بیست الی سی گرم را دم کنند و یک لیوان با داروی جامع بخورد. برای سنگ کلیه هم یک بار الی دوبار مصرف شود. سنگ را آب می کند. اگر سنگ صفرا مقاوم بود جامع با آب سقمونیا مصرف کنند. از دو گرم نباید بیشتر شود. چون سمی است. با آب حل کنند و با داروی جامع بخورند.


درمان آرتروز لگن چیست؟

درمان آرتروز در لگن معنایش این است که در رفتگی در لگن است، روزی زمین خورده یا پایش پیچ خورده است و نشانه اش این است که وقتی به صورت می خوابد و دست هایش کنار بدنش باشد پاهایش را نگاه کنید می بینید که پاها فرق دارند و یکی کوتاه تر است. اگر پای کوتاه را بکشند مشکل لگن برطرف می شود. داروی پماد مفاصل و مرکب یک مفاصل هم موثر است.


درمان شقاق خونی مقعدی چیست؟

بواسیر دو قسمت دارد. بواسیر ماده که به شکل زخم است و خونریزی دارد و بواسیر نر که در فارسی ساچمه ای است پنج دانه در داخل است و این سخت تر است. درمان عاجل شستن موضع با سعد کوفی است.