در عصر امروزی هر سیلقه و سبکی از پزشکی و غیر پزشکی از طرف خود به یک نحو تغذیه ما را دوچار دست خوش و نوسان کرده است.

شیر گوشت

در این میان سبکی از تغذیه در طب اسلامی وجود دارد که ...