بله درست خواندید. معجزه رشد دندان.

این مطلب اساسا با طب امروزی و توانایی آن خیلی دور از دست رس بلکه غیرممکن است که دندانی که شکسته و یا ریشه آن مشکل پیدا کرده به گونه ای طبیعی ترمیم پیدا کند و خود دندان رشد کند و خودش خودش را ترمیم کند اما یکی از معجزه هایی که در طب اسلامی وجود دارد همین مطلب است.

ابوجهل
درمانی که در این پست خدمت خوانندگان مطرح می کنیم ترمیم دندان اعم از خوردگی و چیزی که اصطلاحا عصب کشی گفته می شود، می باشد.توضیح اصل مطلب:

طبق حدیث شریفی که در کتاب کافی از امام کاظم علیه السلام آمده این مشکل مطرح شده و امام علیه السلام جواب این مشکل را بیان نموده اند.

عده من أصـحابِنا عن سـهل بْن زَیاٍد عن بَکِر بِن صالِح عن سـَلیَمان بِن جعَفر الَجعَفِری قَال سِمعت أبَـا الَحَسن  موسـی علیه السلام یُقول: دواُء الضْرسَ تْأُخـذ  حنْظَلـًۀ فتُقشُرَهـا ثُم تسـَتخِرج  دهَنَهـا فـِإن کان الضْرس مْأکولًا منْحِفرًا تُقِّطُر فِیِه قَطَرات و تجَعـل منُه فِی قُطَنـٍۀ شـیْئًا و تجَعل فِی جوف الضْرس و یَناُم صاحبُه مسـَتلِقیًا یْأخـذُه ثَلاَث لَیال فِإن کان الضْرس لَا أکل فِیِه و کاَن تریحًا قِطْر فِی الُأُذن الَّتِی تلِی ذلِک الضْرس لَیالِی کل لَیْلٍۀ قطَرَتیْن  أو ثَلاث قَطَرات یبَرُأ بِإْذن اللَّه

امام کاظم علیه السلام فرمودند: دوای دندان درد این است که یک هندوانه ابوجهل (تازه) بگیر و پوستش را بکن و روغنش را خارج کن. پس اگر دندان خورده باشد و سوراخ داشته باشد در آن چند قطره (حد اقل سه قطره) بچکان و مقداری پنبه (یا پارچه کتان) را درون روغن بگذار و داخل سوراخ دندان قرار بده و کسی که این گونه است باید به پشت بخوابد. تا سه شب این کار را انجام دهد.
واگر دندان خوردگی نداشته باشد و ورم (و مانند آن. که امروزه به عصب کشی معروف است) داشته باشد در گوشی که به طرف آن دندان است دو یا سه قطره روغن تا چند شب (سه تا پنج شب) بچکان که به اذن خداوند خوب می شود.

ابو 2
همان گونه که در سند حدیث هم آمده حدیث از کتاب شریف کافی است و سند آن کاملا صحیح است. پس جایی برای شک در این مطلب و مناقشه و انکار وجود ندارد علاوه بر این که تجربه استاد تبریزیان و شخص نگارنده این مطلب را تایید می کند.

البته این حدیث علاوه بر اینکه تجربه شده است و سند روایت کاملا درست است، روزنه ای پر بارقه از امید را در مقابل ما می گشاید که عصر طب جدید رو به اتمام است و فقط اگاهی پیدا کردن عموم مردم از این گنجینه گران بها تنها حلقه پایانی این حرکت عظیم است.

قابل ذکر است که بهترین روش در اسلام جلوگیری از خراب شدن دندان است که به تاکید روایات فراوان مسواک زدن یکی از امور پیشگیرانه جدی  است تا جایی که روزانه به هفت بار یا بیشتر هم توصیه به مسواک زدن شده است و خود نگارنده افرادی را سراغ دارم که کله های سیاهی روی دندانشان ایجاد شد و با مسواک زدن مرتب رفع شد. موردی که در طب امروزی درمانی جز تراشیدن دندان واصطلاحا ترمیم ندارد.


با تمام این حرف ها جای این مطلب خالی است که عده ای از جامعه پزشکی متهد و متدین این مطالب شگرف طب اسلامی را وظیفه ای بر دوش خود احساس کنند و به تحقیق و ترویج این طب مترقی و کمتر شناخته شده بپردازند.